- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว สมาชิกสามารถอ่านบทคัดย่อเอกสารวิจัยจากเครือข่ายภายนอกกองบัญชาการกองทัพไทยได้
- ในการเปิดอ่านเอกสารวิจัยฉบับเต็มสามารถใช้งานเมื่อสมาชิกเข้าสู่ระบบและอยู่ภายในเครือข่ายของกองบัญชาการกองทัพไทยเท่านัน้หรือเข้ามารับบริการที่ห้องสมุดของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ยอดนิยม

ใหม่